Bütçe ve Kesin Hesap Bürosu (Yatırım & Cari)

•    Bakanlık bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 
•    Ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve uygulamak, 
•    Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi işlerini yürütmek, 
•    Bakanlığın bütçe kesin hesabını hazırlamak, 
•    Bütçe ve kesin hesap işlemlerini diğer idareler nezdinde izlemek, yürütmek ve sonuçlandırmak, 
•    Performans programında yer alan faaliyetlerin maliyetlendirilmesini koordine etmek, 
•    Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve malî istatistikleri hazırlamak, 
•    Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, 
•    Bakanlığın yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 
•    Bakanlığın, diğer idareler nezdinde yatırım ile ilgili takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, 
•    Bakanlığımız harcama birimlerinin taşınır kayıt işlemlerini izlemek, değerlendirmek, taşınır işlemlerine danışmanlık yapmak ve koordinasyonunu sağlamak,
•    Taşınırların kayıtlardan çıkarılması ve devir işlemlerinde üst yönetici onay işlemlerini yürütmek, 
•    Bakanlığımız taşınır kesin hesap ve kesin hesap icmal işlemlerini yürütmek, 
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.