Ödenekler Bürosu

•    Bakanlığımız bütçesi içerisinde yer alan mahkemeler bütçesini hazırlamak ve koordinesini yapmak,
•    Mahkemeler bütçesinin aylık nakit talebi ihtiyacını belirlemek,
•    Mahkemeler bütçesinin ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
•    Mahkemeler bütçesinin kesin hesabını hazırlamak, 
•    Ödenek gönderme ve tenkis işlemlerine ilişkin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve izlenmesi işlerini yürütmek, 
•    Genel bütçe ve İşyurtları Kurumu bütçesinden mahkemeler bütçesine tahsis edilen ödeneklerin mevzuata uygun bir şekilde dağıtımını sağlamak, 
•    Mahkemeler bütçesine tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin konularda harcama birimlerine danışmanlık yapmak,
•    Ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler üretmek, 
•    Adalet Bakanlığı aleyhine hükmedilen mahkeme kararlarına ilişkin gerekli ödemelerin yapılmasını sağlamak,
•    Sayıştay denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek, 
•    Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.