T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.03.0.SGB.0.00.00.08/68/247 ..............................................................................................................31/01/2012
Konu : Ödeneklerin Kullanılması hk.

..............................................BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞSAVCILIĞINA
.........................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
.........................................BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
..............................İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

.......Bakanlığımız bütçesi içerisinde yer alan ödeneklere ilişkin işlemlerde uyulacak esaslar, 11/11/2011 tarihli ve 144/1 sayılı Genelgemizle duyurulmuştu.
.......Bütçenin etkin kullanımının sağlanması, ileride sorumluluk doğuracak uygulamaların engellenmesi için aşağıda belirtilen konuların tekraren duyurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir.
.......Bilindiği üzere bazı tertiplerdeki harcamalar, harcama birimlerince bütçeleştirilmekte ve bütçeleştirilen harcamalar Başkanlığımızca her ayın ilk haftası (genellikle her ayın 5’i) gönderilen ödeneklerle karşılanmaktadır. Belirtilen nedenle ödemelerin aksaması için bütçeleştirmenin en geç her ayın 3’üne kadar yapılması önem taşımaktadır.
.......Adalet teşkilatında gayrimenkul bakım ve onarımı için yapılan harcamalar Bakanlığımız bütçesi açısından önemli bir mali yük teşkil etmektedir. Bu nedenle gönderilen ödeneklerin, öncelikle adliye binalarında ve daha sonra lojmanların sadece dış cephe, çatı, elektrik ve su tesisatı gibi zorunlu ihtiyaçlarında kullanılması gerekmektedir. Bu çerçevede lojmanların ortak kullanım hariç iç bakım ve onarımı için ödenek gönderilmediği bilinmelidir.
.......Ödeneklerin sorunsuz ve sağlıklı biçimde kullanılması harcama birimlerinin de zaman planlaması yapmasını gerektirmektedir. Bu cümleden olmak üzere yaşanması muhtemel sorunların engellenmesi için ihale sürecinin uzun olması dikkate alınarak ihaleye konu olacak işlemlerin yılın son çeyreğine bırakılmadan tamamlanması ve ödemelerin aynı mali yıl içerisinde bitirilmesi gerekmektedir.
.......Başkanlığımıza intikal eden ödenek talepleri teker teker değerlendirilmekte ve gerek görüldüğü takdirde İşyurtları Yüksek Kuruluna gönderilmektedir. Bu nedenle ödenek talepleri doğrudan Başkanlığımıza iletilmeli ve bunun dışında İşyurtları Dairesi Başkanlığı’ndan talepte bulunulmamalıdır.
.......Başkanlığımızca ödenek taleplerinin sağlıklı biçimde değerlendirilmesi için 1 ve 2 nolu ödenek talep cetvellerinin UYAP üzerinden talep tarihlerine dikkat edilmesi suretiyle doldurularak gönderilmesi yeterli olacaktır. Bunun dışında taleplere üst yazı, belge sureti gibi evrakların eklenmemesi, ayrıca telefonla ya da faksla ödenek talebinde bulunulmaması gerekmektedir.
.......Menkul alımı ve onarımı ile gayrimenkul onarımı taleplerine esas fiyat araştırması sadece serbest piyasadan yapılmalıdır.
.......Sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için 2 nolu ödenek talep formu doldurulurken gerekçe kısmının da doldurulması zorunluluğu bulunmaktadır.
.......Bakanlığımızca bilişim hizmetleri alanında etkin koordinasyonun sağlanabilmesi için bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve güç kaynağı taleplerine ilişkin değerlendirmeler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle buna ilişkin talepler Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmelidir.
.......“08.01.00.62-03.3.2.00-1-03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri” her ay düzenli olarak gönderilmektedir. Temizlik hizmeti için çalıştırılan personelin hizmet bedelinin bu koddan ödenmesi ve ayrıca ödenek talebinde bulunulmaması önem taşımaktadır.
.......Posta harcamaları için düzenlenen “Posta Gider Cetveli”nin Başkanlığımıza gönderilmemesi gerekmektedir.
.......İşyurtları Dairesi Başkanlığınca 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ile 03.5 Hizmet Alımları ekonomik kodlarından ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin 03.5.7.01 Adli Yardım Giderleri, 03.5.7.02 Keşif Giderleri, 03.5.7.04 Uzlaşma Giderleri ve 03.5.7.90 Diğer Yargılama Giderleri dışında kalan harcamaları için bütçeleştirme yapmaması önem taşımaktadır.
.......Ayrıca muhtemel aksaklıkların yaşanmaması için;
• Zorunlu müdafii ödemelerinin "08.01.00.62-03.3.2.02-1-03.5.7.01" ekonomik kodundan,
• Bilirkişi ödemelerinin "08.01.00.62-03.3.2.06-1-03.5.7.03", ekonomik kodundan, (İşyurtları Dairesi Başkanlığınca ödenek tahsis edilen harcama birimleri ödemelerini İşyurtları Bütçesi’nden yapacaktır.),
• Keşif yollukları ödemelerinin "08.01.00.62-03.3.2.06-1-03.5.7.02" ekonomik kodundan,
• Diğer yargılama giderlerinin "08.01.00.62-03.3.2.06-1-03.5.7.90" ekonomik kodundan,
• Görev yolluklarına ilişkin ödemelerle ilgili yapılan harcamalarda sürekli görev yolluğu ödemesinin "08.01.00.62-03.3.2.05-1-03.3" ekonomik kodundan,
• Geçici görev yolluğu ödemelerinin "08.01.00.62-03.3.2.00-1-03.3" ekonomik kodundan Ödenmesi gerekmektedir.
.......Tüm bunlar dışında, haftalık ödenek durum cetveli, duyuru, genelge, analitik bütçe sınıflandırmasına ilişkin rehber ve diğer mevzuatın harcama sürecinde görev alanlarca Başkanlığımıza ait www.sgb.adalet.gov.tr adresinin düzenli olarak takip edilmesi faydalı olacaktır.
.......Yukarıda belirtilen konuların ilgililere tebliğinin sağlanması, bu duyuru ekinde yer alan “Ödenek Bilgi Formu”ndaki bilgilerin doldurularak en geç 15/02/2012 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesi ve "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşıyan ve yiyecek yardımından faydalanmak isteyen birimlerin aynı tarihe kadar taleplerini bildirmeleri hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Alpaslan AZAPAĞASI......
Hâkim..................
Bakan a................
Strateji Geliştirme Başkan V.

 

Ek: Ödenek Bilgi Formu için tıklayınız